Culturele Codes

Fair Practice Code (FPC) en beloningsbeleid:
Pynarello gebruikt de vijf kernwaarden van de FPC om haar werkzaamheden aan te toetsen en heeft waar mogelijk de uitwerking van deze waarden in beleid vervat. Specifiek met betrekking tot fair pay hanteert Pynarello het volgende beloningsbeleid:

  • Voor musici hanteert Pynarello vergoedingen in lijn met de Norma richtlijnen (een uitwerking van fair pay). Daarnaast onderzoekt Pynarello of zij zich in de nabije toekomst bij de CAO Muziekensembles aansluit. Pynarello spiegelt haar huidige tarieven aan deze CAO.
  • De werkgroep hanteert, in lijn met de democratische grondslag, een uniform uurtarief. Dat tarief komt globaal overeen met de middelste trede van de middelste schaal van de CAO ME en de CAO Toneel en Dans, vermeerderd met een ZZP-toeslag van 50%.
  • Bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.

Governance Code Cultuur (GCC):
Pynarello past de principes van de GCC zo goed mogelijk toe en legt daar verantwoording over af in haar jaarverslag. Tijdens bestuursvergaderingen worden (indien van toepassing) potentiële gevallen van belangenverstrengeling besproken. Jaarlijks evalueert het bestuur samen met de werkgroep de toepassing van de GCC binnen de organisatie om zo te onderzoeken welke verbeterpunten er zijn. Daar waar Pynarello aanbevelingen niet volledig naleeft of van principes afwijkt, wordt dat in het jaarverslag toegelicht.

Code Diversiteit en Inclusie (CDI):
Het creëren van een veilige en inclusieve werkomgeving is een onontbeerlijk startpunt voor een divers Pynarello. De afgelopen jaren heeft Pynarello ‘inspiratiesessies’ georganiseerd rondom de thema’s diversiteit en inclusie, duurzaamheid en toegankelijkheid waarbij een expert op een deelonderwerp in gesprek ging met Pynarelli. Bij iedere sessie is minimaal één wens geformuleerd die wordt omgezet in een concrete actie. De komende jaren voert Pynarello met behulp van de tools en tips van de CDI verder acties uit om diversiteit en inclusie blijvend verder in de organisatie te verankeren.

Website by HOAX Amsterdam