Privacy

Pynarello
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Pynarello (Postbus 80142, 3515 AZ te Utrecht, KvK: 68122780), hierna aan te duiden als Pynarello. Voor Pynarello is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Pynarello respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Pynarello verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Deze gegevens worden verzameld afhankelijk van de soort dienst die geleverd wordt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Wat zijn de doeleinden en de rechtsgronden van de verwerking?
Pynarello mag jouw persoonsgegevens alleen maar verwerken voor een bepaald doel en op basis van een rechtsgrond. De rechtsgronden die de AVG kent voor de verwerking van persoonsgegevens zijn als volgt:

 • Toestemming (T): de door jou gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG);
 • (pre)contractueel (C): het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG);
 • wettelijke plicht (WP): het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG);
 • vitaal belang (VB): het beschermen van vitale belangen van jouzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d AVG);
 • publiekrechtelijke taak (PT): de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e AVG);
 • gerechtvaardigd belang (GB): de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Pynarello of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).

Pynarello verwerkt jouw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden. Tussen haakjes staat de rechtsgrond waarop we ons daarbij baseren afgekort:

 • het uitvoeren van een overeenkomst (C);
 • het voeren van de administratie en intern beheer (WP)
 • het berekenen en innen van verschuldigde bedragen (WP)
 • om met jouw in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen (T, C, GB)
 • om jouw te informeren over nieuwe diensten van Pynarello (GB)
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven (T, GB)
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Pynarello (GB)
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht (WP)
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole (WP)

Daar waar het gerechtvaardigd belang is aangegeven, is ons belang gelegen in het volgende. Om het succes van Pynarello mogelijk te maken voeren wij een actief marketingbeleid. Dat is voor ons van groot belang omdat we jou, onze trouwe concertbezoeker of nieuwe geïnteresseerde klant, anders niet kunnen bereiken. Voor het voeren van ons marketingbeleid gebruiken we alleen jouw e-mailadres en naam (en eventuele andere gegevens die je aan ons hebt gegeven). Wij hebben ons belang bij het voeren van een doeltreffend marketingbeleid zorgvuldig afgewogen tegen jouw belang op privacy en concluderen dat de beperkte verwerking van jouw gegevens niet zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigde belang. Je kunt je overigens tegen de verwerkingen met de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’ verzetten op grond van het recht van bezwaar. Bij de verwerkingen met de rechtsgrond ‘toestemming’ heb je het recht de gegeven toestemming weer in te trekken. Meer informatie over die rechten vind je verderop in dit statement.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij jou om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Pynarello niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Pynarello deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pynarello blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In overige gevallen verstrekt Pynarello jouw persoonsgegevens alleen aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken als jij voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking

Mailchimp
Wij maken gebruik van het mailingsprogramma Mailchimp voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Hiervoor hebben wij het e-mailadres nodig. Daarnaast vragen we voor- en achternaam zodat we nieuwsbrieven met persoonlijke aanhef kunnen versturen en een taalvoorkeur zodat we nieuwsbrieven in de gewenste taal kunnen versturen. Mailchimp maakt gebruik van een standaard verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG-wetgeving. In hun privacy policy staat beschreven hoe Mailchimp met deze gegevens omgaan, deze kun je hier lezen. Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrieven, of je voorkeuren veranderen, via een link in de footer van deze nieuwsbrieven.

Stager
Voor de ticketverkoop voor concerten die wij zelf organiseren maken wij gebruik van ticketshopsoftware van Stager. Via dit platform ontvangen wij naam en e-mailadres van klanten, zodat we contact met hen op kunnen nemen als dat nodig is voor de service. Stager is verwerker van de persoonlijke klantgegevens door middel van onze ticketverkoop. Deze gegevens worden door Stager gebruikt volgens hun privacyrichtlijnen, die je hier kunt lezen.

Microsoft
Al onze bestanden worden opgeslagen in een cloudomgeving die beheerd wordt door Microsoft. Met Microsoft wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de huidige Europese wetgeving. Al onze gegevens worden door Microsoft gehost binnen de EU.

Gebruikt Pynarello cookies?
Pynarello maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer bij jouw bezoek aan onze website. Cookies zijn niet gevaarlijk en kunnen geen virussen verspreiden. Meer informatie over ons gebruik van cookies vind je in ons cookiestatement.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Pynarello neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pynarello) tussen zit.

Bewaartermijn
Pynarello streeft ernaar om jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Marketinggegevens (zoals nieuwsbrief): na afmelding bewaren verwijderen we deze gegevens binnen 2 maanden.
 • Administratieve gegevens (zoals facturen van ZZP-ers): voor deze gegevens geldt een wettelijke verplichting om de gegevens 7 jaar te bewaren.
 • Sollicitaties: deze worden tot 4 weken na afloop van de procedure bewaard. Indien wij deze gegevens langer willen bewaren, dan vragen wij hiervoor toestemming.

Beveiliging van persoonsgegevens
Pynarello heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Jouw rechten
Op grond van de wet heb jij diverse rechten met betrekking tot persoonsgegevens. We zetten die rechten hieronder voor je op een rijtje:

Inzagerecht
Je hebt het recht de door Pynarello verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
Je hebt het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat jij vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Je hebt dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) jouw toestemming, (2) het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van jouzelf of anderen. Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens om je te informeren over activiteiten van Pynarello en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Jouw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt. Wanneer je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van jouw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan jouw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Pynarello om aan te tonen dat we, ondanks jouw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in jouw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking
Je hebt onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Pynarello de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst, (3) indien Pynarello de gegevens niet langer nodig heeft terwijl jij de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de door jou aan Pynarello verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken op grond van jouw toestemming of een met jou gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Intrekken van toestemming
Voor bepaalde verwerkingen beroepen wij ons op de rechtsgrond toestemming (zie hiervoor). Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is kosteloos, behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Wij zullen jouw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij jou hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden. Bij alle vragen/verzoeken kunnen wij om nader bewijs van jouw identiteit vragen om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken. Ten slotte geldt dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan jou kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezichthouder
Het staat jou verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen
Verder staat het je uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de Pynarello. Pynarello kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van jouw wettelijke rechten, kun je contact met ons opnemen via info@pynarello.com

Website by HOAX Amsterdam